Blog 38.

2013.04.12 23:46

38. nap – 38. §: az átvevő munkáltató tájékoztatási kötelezettségéről

38. § (1) Az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint a 46. § (1) bekezdésében meghatározott munkafeltételek változásáról.

 

(2) Amennyiben az átadó munkáltatónál - a 236. § (1) bekezdésében meghatározott munkavállalói létszám hiányában - üzemi tanács nem működik és üzemi megbízott megválasztására sem került sor, az átadó vagy - a munkáltatók megállapodása alapján - az átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt nappal köteles az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni

a) az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,

b) az átszállás okáról,

c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint

d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.

 

Könnyű dolgom van, hiszen az Mt. 38. §−a  az átvevő munkáltató tájékoztatási kötelezettsége körébe tartozó témák tekintetében nagyon is konkrét szabályt jelölt meg:  az átvevő munkáltató mindazon munkafeltételeket köteles közölni az átvétellel érintett munkavállalókkal, amit új munkavállalóként tudniuk kell. Ezeket a munkafeltételeket az Mt. 46. § (1) bekezdése tartalmazza:

46. § (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót

a) a napi munkaidőről,

b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

c)  a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,

d) a munkakörbe tartozó feladatokról,

e a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint

f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá

g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

 

A napi munkaidőről, az alapbéren felüli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának szabályairól, valamint a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól szóló tájékoztatás úgy is megadható, hogy az átvevő munkáltató munkaviszonyra vonatkozó szabály (jogszabály, kollektív szerződés, üzemi megállapodás, egyeztető bizottság határozata) rendelkezéseire hivatkozik.

 

A tájékoztatás időpontja is adott: az átszállást megelőző 15 napon belül kell írásban tájékoztatni a munkavállalókat az Mt. 46. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekről.  

 

 A következő (2) bekezdésben az Mt. alternatív megoldást kínál: vagy az átadó munkáltató tájékoztatja az érintett munkavállalókat, vagy az átadó és átvevő munkáltatók megegyezése alapján az átvevő munkáltató. A munkavállalók tájékoztatására akkor kerülhet sor, ha a munkáltatónál nem működik üzemi tanács, és üzemi megbízottat sem választottak.

 

Tehát az átadó munkáltatótól – a két munkáltató megállapodása alapján – a tájékoztatási kötelezettség áttelepíthető az átvevőre, ha az átadónál nem választottak a munkavállalók üzemi tanácsot (illetve üzemi megbízottat).

 

A munkavállalók tájékoztatásának időpontját, témáit is megadja az Mt., előírja, hogy az átszállást megelőzően 15 nappal az érintett munkavállalókat írásban kell tájékoztatni (ha nincs üzemi tanács/vagy üzemi megbízott) az alábbiakról:

 • az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról
 • az átszállás okáról
 • a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről
 • a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.

Ha tehát a munkáltató foglalkoztatottjainak száma nem éri el az 50 főt, de meghaladja a 15 főt, üzemi megbízottat kell választani, 50 fő foglalkoztatotti létszám felett üzemi tanácsnak kell működnie. Elvileg 15 fő alatti létszám esetén kell közvetlenül az érintett munkavállalókat tájékoztatni, de ismerjük helyzetet: nagyon sok munkáltatónál nincs se üzemi tanács, se üzemi megbízott, mivel nincs, aki kezdeményezze a választást. Azt is tapasztaltam, hogy ha egy szakszervezetnek az adott munkáltatónál van képviselete (van alapszervezet, vagy szakszervezeti bizottság, vannak választott tisztségviselők, stb.) – akkor a szakszervezet fogja kezdeményezni üzemi tanács vagy üzemi megbízott megválasztását.

 

ÖSSZEFOGLALVA az átadó és átvevő munkáltatóknak a munkavállalók érdekképviseleti szervezetei illetve ezek hiányában az érintett munkavállalók irányában előírt tájékoztatási kötelezettségét az Mt. a munkáltató személyében bekövetkező változás időpontja (átszállás időpontja) előtti és utáni − 15 napos – időszakra helyezi.

Az átadó megegyezhet az átvevővel, hogy az  őt terhelő, az átszállást megelőző, a munkavállalók képviseleti szervei felé fenn álló tájékoztatási kötelezettséget helyette az átvevő fogja teljesíteni, kivéve azt a tájékoztatást, amit az átadónak az átvevővel szemben áll fenn. (Ez utóbbiról szól az Mt. 36. §) Ha nem működik az átadónál üzemi tanács vagy nem választottak üzemi megbízottat, az átadó (illetve helyette az átvevő) köteles tájékoztatni a munkavállalókat írásban arról, hogy mi az átszállás oka, időpontja, az átszállásnak a munkavállalókra nézve milyen jogi, gazdasági és szociális következményei vannak, továbbá, hogy milyen, a munkavállalókat érintő intézkedéseket tervez.

Végül az átvevő munkáltató köteles tájékoztatni az érintett munkavállalókat az átszállást követő 15 napon belül a munkafeltételekről.

időpont

ki

tájékoztat

kit kell

tájékoztatni

miről kell tájékoztatást adni

átszállás előtt

15 napon belül

átadó

átvevő

 • munkaviszonyból
 • versenytilalmi megállapodásból
 • származó jogok és kötelezettségek

 

átszállás előtt

15 napon belül

 

átadó

 

üzemi tanács,

üzemi megbízott

 

 


érintett

munkavállalókat

 • az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,
 • az átszállás okáról,
 • a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint
 • d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.

átadó

vagy

átvevő

átszállást követő

15 napon belül

 

átvevő

munkavállaló

 

érintett

munkavállalók

 

Mt. 46. § (1) bekezdés szerinti munkafeltételek

Jogesetek:

 

MK 154. szám

A munkaviszonyt a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás nem érinti. Ehhez képest a jogelőddel létesített munkaviszony a jogutóddal változatlanul fennáll és különösen a felmondási idő és a végkielégítés szempontjából az e munkaviszonyban töltött időket együttesen kell számításba venni.

MK 160. szám

A munkaügyi bíróság hatáskörét a per alapjául szolgáló munkaviszonyban vagy azzal egy tekintet alá eső egyéb jogviszonyban bekövetkezett jogutódlás nem érinti.

BH2010. 280

A gyes igénybevétele miatti fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállalót a munkáltatói jogutód köteles foglalkoztatni (1992. évi XXII. törvénynek az ügyben irányadó 209. §-a, 85/A. §-a).

BH2007. 99

Jogutódlás esetén a jogelőd csak a jogutódlást megelőzően keletkezett munkavállalói követelésért felel (1992. évi XXII. törvény 85/A. § (2) bekezdés).

BH2005. 298

A gazdasági társaság tulajdonosainak megváltozásakor a tájékoztatási kötelezettség tekintetében az ügyvezetőnek fokozott gondossággal kell eljárni. Ennek elmulasztása rendkívüli felmondást alapozhat meg (1992. évi XXII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pont).

EBH2001. 561

A munkáltatói jogutódlás alapjául szolgáló megállapodás a munkavállaló kártérítési igényének tartalmát nem érintheti, mivel a törvénytől eltérő feltételeket csak a kollektív szerződés, vagy a felek megállapodása állapíthat meg (Mt. 13. § (3) bekezdés, 184. § (4) bekezdés).

BH2000. 172

Az a körülmény, hogy a jogutódnál szakszervezet nem működik, nem értelmezhető akként, mintha a kollektív szerződést a jogelődnél megkötő szakszervezetek jogutód nélkül megszűntek volna. A jogutódlás ténye következtében a jogutódnak mindaddig alkalmaznia kell a jogelőd kollektív szerződését, amíg azt fel nem mondja, illetőleg más tartalmú szerződést nem köt (Mt. 31. §, 39. § (1) bek., 40. § (1) és (2) bek., MK 154.).

EBH1999. 140

Jogutódlás esetén a jogutód munkáltatónak - az Mt. 40/A. §-ának hatálybalépése előtt is - alkalmaznia kellett a jogelőd kollektív szerződését, annak hatálya megszűnéséig (Mt. 40. §).

BH1997. 153.

Jogutódlás esetén nincs szükség arra, hogy az új munkáltató a munkavállalóval új munkaszerződést kössön, miután a munkaviszony ennek hiányában is az eredeti feltételekkel áll fenn (MK 154. sz.)

 

Ja és mielőtt elfelejteném: a 37. §-sal kapcsolatban ugyanaz a helyzet, mint az előző 36. §−sal: a kollektív szerződés csak a munkavállalók javára térhet el!!

 

Szép álmokat, kellemes tavaszi hétvégét!

 

Mariann