Blog 18.

2013.03.22 21:01

12. pont – 18. §  − A tájékoztatás

 

18. § (1) A jognyilatkozatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A tájékoztatást - munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérő rendelkezése hiányában - olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését.

(2) A tájékoztatást közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik.

 

Ez a § arról szól, hogy ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály – jogszabály, kollektív szerződés, vagy üzemi megállapodás, illetve az egyeztető bizottság határozata – tájékoztatási kötelezettséget ír elő, a jognyilatkozatokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

A munkaviszonyban a felek együttműködési kötelezettsége okán szükség van arra, hogy általában tájékoztassák egymást a munkaviszony teljesítése során a szükséges és felmerült adatokról, tényekről, illetve azok változásáról. Egyes esetekben a törvény az egyik, illetve a másik félnek meghatározott feladatként írja elő, hogy a másik felet tájékoztatassa, pl. amikor előírja a munkáltató számára, hogy a munkaviszony létesítését követő 15 napon belül tájékoztatnia kell a munkavállalót a 46. § (1) bekezdésben megadott, a munkavállalóra vonatkozó szabályokról (munkarend, szabadság, és a szabadság kiadása, bérfizetés napja, stb.). 

A munkavállaló számára tájékoztatási kötelezettséggel jár, ha a munkáltató utasításától azért akar eltérni, mert ezzel károsodástól óvja meg, de adott körülmények között nem tudja azonnal értesíteni az utasítást kiadó munkáltatói vezetőt. Arról azonban, hogy eltért az utasítástól, haladéktalanul tájékoztatnia kell munkáltatóját.

 

A tájékoztatás – ahogy azt az előző példákból is látszik, nem vált ki közvetlen joghatást, ezért a nyilatkozatokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni − lásd: 15. § (5) bekezdés – Blog 15. –ben (ezen a honlapon!)

 

Remélem, az is érthető az előzőek alapján, hogy akár általános – a feleket kölcsönösen terhelő – akár meghatározott tájékoztatási kötelezettségről van szó, azt olyan időben és módon kell megtenni (az előző két példánál maradva: a munkáltató az adott esetben 15 napon belül, vagy a munkavállaló – haladéktalanul); hogy a tájékoztatásból következő jogok és kötelezettségek lehetővé váljanak. (Ismét példáinknál maradva: a munkavállalónak 15 nap eltelte után joga van követelni a munkáltatótól az írásbeli tájékoztatást, illetve a munkáltató szintén követelheti a tájékoztatást arról, hogy miért nem teljesítette a munkavállaló az utasítást.) Ezt a szabályt tartalmazza az (1) bekezdés második mondata (fordulata):

18. § (1) A jognyilatkozatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A tájékoztatást - munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérő rendelkezése hiányában - olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését.

 

Az általános tájékoztatás nem meghatározott (megnevezett) személyeknek szól, ezért ahhoz, hogy a tájékoztatatásra kötelezett meggyőződhessen arról, a tájékoztatás eljutott az érintettekhez, szükséges előzőleg közölni vele azt is, hogy milyen módon jut el hozzá a közlés. Tehát, ha csak azt tünteti fel a munkáltató, hogy a tájékoztatást a helyben szokásos módon (eljárással) közölte a munkavállalókkal, a munkavállalók nem fogják tudni, hogy hol vagy milyen módon juthatnak hozzá az információhoz. Ezért konkrétan meg kell nevezni, hogy pl. a munkáltató székhelyén vagy telephelyén, a faliújságon, vagy a belső internet−kapcsolatokon kapnak értesítést arról, hogy mikortól tekinthetik meg a tájékoztatást.

A későbbiekben még fontos szerepet kap az elektronikus úton való közlés, melyről a munka törvénykönyve − újdonságként – rendelkezik, de azt meg kell említeni, hogy egy általános jellegű tájékoztatás esetében rendelkezni kell arról is, ha a tájékoztatás közzétételének helyben szokásos módja a belső interneten történő megjelenítés, hogyan juthatnak az információhoz azok a munkavállalók, akiknek nincs hozzáférési jogosultságuk a belső internethez. (Pl. munkahelyi vezetőjük kinyomtatja, és így papíron fogják elolvasni a tájékoztatást).

 

Jogesetek:

 

Jogesetek :

 

EBH2007. 1631

A választott szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkajogi védelem megsértésével közölt felmentés, mint jogellenes munkáltatói intézkedés ellen a szakszervezet kifogással élhet. A tisztségviselő választásának szabályszerűsége a munkaügyi perben nem vitatható (1992. évi XXII. törvény 23. § (3) bekezdés).

BH2005. 298

A gazdasági társaság tulajdonosainak megváltozásakor a tájékoztatási kötelezettség tekintetében az ügyvezetőnek fokozott gondossággal kell eljárni. Ennek elmulasztása rendkívüli felmondást alapozhat meg (1992. évi XXII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pont).

EBH2005. 1237

Az együttműködési kötelezettség teljesítése céljából - amennyiben a munkaköri alkalmasság megítélésénél kétely merül fel - a munkavállaló célhoz kötötten köteles hozzájárulni az orvosi adatainak az alkalmassági orvosi vizsgálatot végző orvossal való közléséhez (1992. évi XXII. törvény 3. §, 77. §).

EBH1999. 41

A munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) álló felek szoros kapcsolatára és az őket egymással szemben terhelő együttműködési kötelezettségre tekintettel az egyik fél a másik fél olyan jogérvényesítése ellen kifogással élhet, amely az eset körülményeire tekintettel a jóhiszeműség és a tisztesség követelményébe ütközik. E követelmény értelmében, a törvény alapján a munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) álló felektől megkívánható, hogy az egyik fél jogával a másik fél érdekeit figyelembe véve úgy éljen, hogy azzal annak indokolatlanul hátrányt ne okozzon és evégett különösen az eset körülményei szerint indokolt tájékoztatást a másik félnek megadja, illetve a saját korábbi magatartásával való szembekerülést mellőzze. Az ennek meg nem felelő joggyakorlás meg nem engedett és a törvény védelmében nem részesül (Mt. 3. §, Kjt. 30. §).

 

Szép jó éjt, kellemes hétvégét , minden kedves Olvasómnak!

 

Mariann